“Regresrecht (betekenis): regresrecht is het recht om schade te verhalen op een aansprakelijke derde.”

Waarvoor staat Regres Verzekerd?

Regres Verzekerd behartigt de belangen van diverse partijen die direct of indirect schade lijden door een ongeval. Kan een partij aansprakelijk worden gesteld? Dan verzorgen wij het verhalen van de schade binnen de wettelijke mogelijkheden. Als er géén aansprakelijke partij is doet Regres Verzekerd – voor particulieren – onderzoek naar eventueel bestaande verzekeringen waarop een beroep mogelijk is.

Regres Verzekerd werkt voor

Werkgevers, particulieren, inkomensverzekeraars en gevolmachtigde assuradeuren. Voor werkgevers verzorgt Regres Verzekerd het verhalen van loonschade. Voor slachtoffers zelf verrichten wij onderzoek naar eventueel aan te spreken verzekeraars, bijvoorbeeld bij ongevallenverzekeringen. Voor verzekeraars en gevolmachtigde assuradeuren verzorgt Regres Verzekerd het verhaal van uitgekeerde schade.

Wat kan worden verhaald

Indien uit hoofde van een arbeidsovereenkomst loon wordt uitbetaald voor een verzuimende werknemer en het blijkt dat er voor dit verzuim een aansprakelijke derde is, dan kunnen deze loonkosten van de werkgever worden verhaald bij de aansprakelijke partij (meestal verzekeraar).

Er dient echter wel rekening te worden gehouden met het civiel plafond, dat wil zeggen maximaal het netto loon kan worden verhaald, plus daarnaast de emolumenten (vakantiegeld, eventuele winstuitkering of dertiende maand, dan wel bonusregeling). Deze kunnen eveneens (pro rata) worden verhaald. Ook de gemaakte re-integratiekosten zijn verhaalbaar: Bijvoorbeeld de kosten van de bedrijfsarts, casemanagement, een re-integratietraject, aanpassing van de werkplek of taxivervoer naar en van het werk (indien op medische gronden niet met het openbaar vervoer of met eigen auto kan worden gereisd).

Aansprakelijkheid

Bij allerlei soorten ongevallen kan er aansprakelijkheid van “een derde” zijn.

Onderstaand een willekeurige opsomming en zeker niet limitatief:

 • auto botst achterop een andere auto
 • motorrijder met passagier rijdt te hard en vliegt uit bocht
 • fietser neemt bocht te krap en botst op tegemoetkomende fietser
 • voetganger op zebrapad wordt geschept door auto
 • hond van de buren bijt in jouw hand
 • tijdens paardrijden in manege van paard gevallen door schrikreactie paard
 • pas geasfalteerd wegdek, teveel grint op weg, motorrijder komt daardoor ten val
 • val in gat door openstaand luik (i.v.m. werkzaamheden derde), geen afzetting/waarschuwing
 • medische fout in ziekenhuis
 • tijdens skiën omver geskied door een snowboarder
 • val door gat in de weg, wegbeheerder laat na dit te repareren ondanks eerder incident
 • cv installateur maakt fout waardoor koolmonoxide ontsnapt en bewoner loopt letsel op
 • uitgegleden in supermarkt door kapot gevallen pot mayonaise, geen afzetting/waarschuwing

Verjaringstermijn

Normaliter verjaart een regreszaak na 5 jaar, nadat de schadelijdende partij van de betreffende schade op de hoogte is gebracht. De WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) kent een verjaringstermijn van 3 jaar, maar deze is te verlengen naar 5 jaar door eerst de veroorzaker zelf aansprakelijk te stellen, waarna deze de aansprakelijkstelling moet doorsturen naar zijn WAM verzekeraar.

Medische causaliteit

Er kan discussie met de aansprakelijke verzekeraar ontstaan over de medische causaliteit. Dat wil zeggen of kan worden aangetoond dat de arbeidsongeschiktheid in causaal verband staat met het ongeval. Dat zal bij een beenbreuk niet zo moeilijk zijn, echter bij whiplash kan het “bewijs” lastig zijn aangezien whiplash klachten meestal niet medisch objectiveerbaar zijn (medisch aantoonbaar).

En aangezien de schadelijdende partij (werkgever) dit causale verband moet aantonen, zal medische informatie moeten worden opgevraagd bij diverse medisch zorgverleners, waarna een medisch adviseur een medisch advies uitbrengt. Uiteraard kan deze medische informatie uitsluitend worden opgevraagd na schriftelijke toestemming van de getroffen werknemer. Een ondertekende medische machtiging ligt daaraan ten grondslag.

Schikking (pragmatische regeling)

Het kan zijn dat uiteindelijk de aansprakelijkheid wel wordt erkend, maar dat niet (medisch) kan worden aangetoond dat de aanhoudende arbeidsongeschiktheid in causaal verband staat met het ongeval. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van reeds bestaande klachten (pre-existentie), of dat een andere -niet ongevalsgerelateerde- medische aandoening meespeelt en derhalve het causaal verband (gedeeltelijk) doorbreekt.

In dat soort situaties wordt in veel gevallen een pragmatische regeling tot stand gebracht, dat wil zeggen dat beide partijen dan water bij de wijn doen en een bepaald schikkingsbedrag overeenkomen.

Beperkte aansprakelijkheid of geen aansprakelijkheid

Het kan gebeuren dat een loonschade niet verhaalbaar is omdat de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten (artikel 6:197 BW) wordt ingeroepen. Bijvoorbeeld in geval van schade veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar (artikel 6:169 BW). Of in geval van gevaarlijke opstallen. In deze laatste situatie kan geen beroep worden gedaan op de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:174 BW, echter dient de onrechtmatigheid op basis van artikel 6:162 BW te worden aangetoond, hetgeen qua bewijslast veel moeilijker is.

Evenmin is de Schuldloze Derde Regeling van toepassing op regresnemers, deze geldt uitsluitend voor het slachtoffer. Bijvoorbeeld een passagier van een auto die in een kettingbotsing terechtkomt en waarbij onduidelijk blijft wie de aansprakelijke partij is. De passagier zelf kan dan een beroep doen op deze regeling.

Daarnaast kan op artikel 185 WVW (WegenVerkeersWet) slechts een beperkt beroep worden gedaan door regresnemers. De standaard 50% regeling is niet van toepassing, uitsluitend de omgekeerde bewijslast kan worden gebruikt waarna de mate van aansprakelijkheid afhangt van diverse factoren, zoals de causale verdeling en de billijkheidscorrectie.

Indien er geen aansprakelijkheid is, kan de loonschade niet worden verhaald voor de werkgever. Mocht het slachtoffer evenmin zijn/haar (letsel)schade kunnen verhalen wegens het ontbreken van een aansprakelijke derde (bijvoorbeeld een sportongeval of een eenzijdig ongeval), kan een beroep worden gedaan op een collectieve ongevallenverzekering (veelal via de werkgever of sportvereniging afgesloten) of een individuele (gezins)ongevallenverzekering.

Afhankelijk van de ernst van het letsel kan aanspraak worden gedaan op een ongevallenuitkering.

Regres Verzekerd kan de werknemer hierbij adviseren en het gehele claimtraject uit handen nemen, tegen een beperkte vergoeding op basis van no cure no pay.

Tenslotte

Bij vragen kunt u altijd met ons bellen: 075-6127339 of mail ons: [email protected]

Direct gratis advies?

Stuur ons een bericht
[email protected]

Binnen 24 uur antwoord op al je vragen

(075) 612 73 39

Neem contact op met een specialist