Regres Verzekerd BV, gevestigd aan Westzijde 326, 1506 GK te Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.regresverzekerd.nl
Westzijde 326
1506 GK Zaandam
Tel: 075-6127339

De heer R.A. Kist is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Regres Verzekerd BV. Hij is te bereiken via [email protected] of 075-6127339.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Regres Verzekerd BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • inkomensgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Regres Verzekerd BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor u:

 • gezondheid (medische gegevens)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens voor u verwerken

Regres Verzekerd BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het behandelen van de loonschade (in verband met het vorderen van een schadevergoeding) van de werkgever of verzuimverzekeraar/verzuimassuradeur
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Regres Verzekerd BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijke toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Regres Verzekerd BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma´s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Regres Verzekerd BV) tussen zit. Regres Verzekerd BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: iLetsel en Microsoft Outlook. iLetsel wordt gebruikt om de informatie van de loonschadezaak vast te leggen. Microsoft Outlook wordt gebruikt om te communiceren met betrokken partijen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Regres Verzekerd BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na sluiting van het loonschadedossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Regres Verzekerd BV verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Regres Verzekerd BV en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Regres Verzekerd BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Regres Verzekerd BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer R.A. Kist ([email protected]).