Regresrecht

Het regresrecht voor uitgekeerde schade wordt vaak niet optimaal benut. Bijvoorbeeld door gebrek aan mankracht. Bij capaciteitsproblemen verzorgen wij uw regresvorderingen op basis van aantrekkelijke voorwaarden. Niet alleen in de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid, maar ook in de daarop volgende WIA periode. Uw schadelast blijft beperkt. Wij bespreken graag met u de oplossingen die wij u in dit verband kunnen bieden.

Wat kan worden verhaald

Indien uit hoofde van de (ziekte)verzuimverzekering de verzuimkosten worden uitgekeerd door de verzuimverzekeraar of de verzuimassuradeur en het blijkt dat er voor dit verzuim een aansprakelijke derde is, dan kunnen deze verzuimkosten worden verhaald bij de aansprakelijke partij (meestal verzekeraar).

Ook in dit geval dient er rekening te worden gehouden met het civiel plafond, dat wil zeggen maximaal het netto loon kan worden verhaald, plus daarnaast de emolumenten (vakantiegeld, eventuele winstuitkering of dertiende maand, dan wel bonusregeling). Deze kunnen eveneens (pro rata) worden verhaald. Ook de gemaakte re-integratiekosten zijn verhaalbaar: Bijvoorbeeld de kosten van de bedrijfsarts, casemanagement, een re-integratietraject, aanpassing van de werkplek of taxivervoer naar en van het werk (indien op medische gronden niet met het openbaar vervoer of met eigen auto kan worden gereisd).

Verhaalsdekking

Bij een verzuimverzekering moet altijd worden gekeken of er verhaalsdekking (ook wel genoemd verhaalsrechtsbijstand) op de polis aanwezig is.

Dat betekent dat de kosten van het verhalen van de wachttijd (eigen risico), de re-integratiekosten en eventuele niet verzekerde kosten (bijvoorbeeld 70% dekking, dan 30% niet verzekerd) voor rekening van de verzuimverzekeraar of verzuimassuradeur komen. De werkgever betaalt daar dan niets voor.

Als er geen verhaalsdekking op de verzuimverzekering van toepassing is, dient de werkgever zijn wachttijd, re-integratiekosten en niet verzekerde kosten zelf te verhalen. Echter, ook dan kan een beroep worden gedaan op de dienstverlening van Regres Verzekerd. Op basis van no cure no pay kan Regres Verzekerd de bovengenoemde kosten verhalen.

Regres is van invloed op de verzuimpremie

Het is voor de werkgever van groot belang dat de loonschade (uitgekeerde verzuimkosten) wordt verhaald (op netto basis). Immers, de verzuimverzekeraar of verzuimassuradeur baseert zijn verzuimpremie op de uitgekeerde schade van de voorgaande jaren. Dat wordt ook wel experience rating genoemd. Dus als er minder schade wordt uitgekeerd, zal de premie lager zijn. Het is derhalve van groot belang dat er zoveel mogelijk schade wordt verhaald.

Stop loss dekking versus conventionele dekking

Er bestaan twee soorten verzuimverzekering, te weten de stop loss dekking en de conventionele dekking.

De stop loss variant is een verzekering waarbij de werkgever een eigen behoud afspreekt. Dat wil zeggen een bepaald te verwachten verzuimpercentage voor alle werknemers. Als het totale verzuim in enig jaar onder dat overeengekomen percentage blijft wordt er niets uitgekeerd. Als het verzuim daarboven komt, dan keert de verzekeraar/assuradeur wel uit (minus het afgesproken verzuimpercentage). De stop loss verzuimverzekering wordt meestal door middelgrote bedrijven afgesloten (hogere loonsom).

De conventionele dekking is een verzuimverzekering waarbij een wachttijd geldt. Ook wel eigen risico termijn genoemd. Bij verzuim van een werknemer wordt er pas uitgekeerd nadat de betreffende wachttijd is overschreden. Dus als de wachttijd 1 maand is en de werknemer is in totaal 3 maanden arbeidsongeschikt dan keert de verzuimverzekering pas na 1 maand uit, oftewel hij vergoedt 2 maanden.

De conventionele verzuimverzekering wordt in de meeste gevallen door kleine bedrijven afgesloten.

Tenslotte

Tenslotte is het van belang dat de werkgever snel melding maakt een mogelijke regreszaak, zodat direct actie kan worden ondernomen.

Bij vragen kunt u altijd met ons bellen: 075-6127339 of mail ons: [email protected]